1Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 07/11/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án tạo quỹ đất sạch lô C1 tại khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)
3Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBDN tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Hồ Ô Rô - Tiểu dự án 2 thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBDN tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Thủy điện Sông Lô 6 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)
5Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày16/11/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn
7Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Khu di tích lịch sử Trường Đại học Y khoa và Bệnh viện thực hành tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Sơn Dương
9Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
10Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Cải tạo, mở rộng Sân vận động huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBDN tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
12Quyết định số 8/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT 188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Chiêm Hóa)
13Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên quang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn
15Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất để khai thác cát, sỏi lòng sông Lô tại các xã: Yên Phú, Yên Lâm, Minh Khương, Bạch Xa, huyện Hàm Yên