,

Hồ sơ tiếp nhận trích đo

Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Chuyển đổi số

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Văn bản số 474/BVHTTDLĐ-GĐ ngày 02/02/2024 về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2024
2. Quyết định số 274/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
3. Quyết định số 189/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
4. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
5. Quyết định số 4212/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố các sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường