,

Yên Sơn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thường trực Huyện uỷ Yên Sơn vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong 2 ngày (05-06/7), các đại biểu dự hội nghị đã được học tập, quán triệt các chuyên đề về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015; Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung; triển khai chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn thực hiện Nghị quyết lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Sau hội nghị này, Huyện uỷ Yên Sơn sẽ tổ chức 49 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại các Đảng bộ cơ sở cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện./.

tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục