,

Thông tư liên tịch hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế về công tác định giá đất cấp tỉnh và cấp huyện

Ngày 02/02, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT- BTNMT- BNV, hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất.

Nội dung Thông tư gồm 3 Điều, nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng TN&MT về công tác định giá đất. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2010.

Tin cùng chuyên mục