,

Tập trung hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư, đặc biệt là nguồn huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm của cây trồng, vật nuôi để cải thiện đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo và đổi mới tư duy trong sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong tỉnh. Hiện nay, các xã trong tỉnh đang tập trung hoàn thành việc lập đề án và quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trong 129 xã thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có 4 xã đạt từ 8-9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 37 xã đạt từ 5-7 tiêu chí, 88 xã còn lại đạt dưới 5 tiêu chí. Đến nay, đã có 99/129 xã đã có các đơn vị tư vấn tiếp cận, phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng để lập đồ án quy hoạch. 4 xã điểm là Nhữ Hán huyện Yên Sơn, Năng Khả huyện Na Hang, Bình Xa huyện Hàm Yên và Đại Phú huyện Sơn Dương đã được UBND huyện phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020.

Các xã điểm còn lại đang được các ngành tham gia góp ý kiến, thẩm định đề án và trình phê duyệt. Như vậy, tiến độ lập quy hoạch cũng như xây dựng đề án nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân của việc lập, phê duyệt quy hoạch chậm là công tác tuyên truyền, tập huấn đến người dân và đội ngũ cán bộ cơ sở còn ít, ở một số địa phương, cán bộ lãnh đạo và nhân dân còn chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một số ngành là thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh chưa thực sự vào cuộc, chưa xây dựng được kế hoạch của ngành để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh. Nhiều xã vẫn đang lúng túng ở bước khảo sát đánh giá thực trạng so với 19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, thống nhất. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các huyện, thành phố đang tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ. Trong đó, 39 xã được phân bổ kinh phí năm 2010 hoàn thành đánh giá thực trạng trước ngày 30/8, những xã còn lại xong trước 30/11.

Sau khi được UBND huyện Yên Sơn phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, xã Nhữ Hán đã tổ chức công bố quy hoạch và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức cắm mốc chỉ giới và xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để đảm bảo xây dựng đúng quy hoạch. Đồng thời, tiến hành lập danh sách, chọn hạng mục đầu tư nằm trong số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng quy hoạch chung, gồm quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, sản xuất tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch khu dân cư, trong đó có quy hoạch các cụm dân cư, các công trình hạ tầng xã hội. Xã Đại Phú huyện Sơn Dương đang tập trung bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và xây dựng vùng sản xuất chuyên canh trồng trọt, các mô hình chăn nuôi tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường và hiệu quả kinh tế cao, phát triển các ngành nghề, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại và nhân rộng mô hình kinh tế có mức thu nhập cao trên địa bàn nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Rút kinh nghiệm qua kiểm tra, hướng dẫn ở các xã điểm, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các huyện, thành phố đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành đề án và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ tại tất cả các xã còn lại trên đại bàn tỉnh./.

tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục