Công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016

Để kịp thời phát hiện và tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp xử lý những khuyết điểm, sai phạm, cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức và cá nhân , trong 6 tháng đầu năm 2016 lực lượng Thanh tra Sở đã thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước.