Đổi mới mạnh mẽ công tác thanh tra TN&MT

Tập trung thanh tra, tạo chuyển biến trong quản lý Nhà nước là một trong những định hướng chính của Bộ TN&MT năm 2015. Tập trung thanh tra để phát ...