Thanh tra nhân dân: Góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Toàn tỉnh hiện có 141/141 Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn với 1.373 thành viên. Thông qua hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tiếp nhận các kiến nghị và phản ánh của nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kết quả giải quyết tranh chấp đất đai

Ngày 21 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Dương Thị Thoa và bà Hà Thị Thư, ...

Quy định mới về thanh tra viên

Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra vừa được Chính phủ ban hành quy định cụ thể tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; ...