Sở TN&MT: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 12 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, đề nghị về lĩnh vực đất đai, nội dung liên quan đến công tác thu hồi, đền bù đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất, lấn, chiếm đất và tranh chấp đất đai (không có công dân đến khiếu nại, tố cáo về những lĩnh vực khác), không có trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người hoặc có tính chất phức tạp.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Số cuộc thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2014 giảm 32 cuộc nhưng số tiền kiến nghị thu hồi sau thanh tra lại tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ ...