Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và của ngành TN&MT nói riêng đã có chuyển biến tích cực; việc tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm và thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong đó gắn công tác quản lý nhà nước với thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo đã từng bước đi vào nề nếp góp phần ổn định tình hình kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Ngay sau khi Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Cấp ủy, lãnh đạo Sở TN&MT đã quán triệt, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các công chức, viên chức trong toàn cơ quan. Giao cho Thanh tra Sở là đơn vị chủ trì, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đều được cán bộ tiếp công dân tiếp thu, ghi chép đầy đủ vào sổ tiếp công dân và được giải thích, hướng dẫn và trả lời theo đúng quy định. Do đó, không có trường hợp nào bức xúc hoặc có phản ứng không tốt đối với việc tiếp công dân của Sở.
 
Cán bộ Sở luôn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân. Nơi tiếp công dân của Sở được bố trí trang trọng, có niêm yết nội quy tiếp công dân theo quy định thuận tiện cho công dân đến khiếu nại, tố cáo.
 
Ngày 15 hàng tháng, lãnh đạo Sở tham gia tiếp công dân cùng HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội. Phó giám đốc Sở phụ trách là người trực tiếp tham gia tiếp công dân và chỉ đạo xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo; cử cán bộ có nghiệp vụ, năng lực, am hiểu về pháp luật, có ý thức trách nhiệm trong ứng xử tiếp công dân tại sở.
 
Đơn thư của công dân gửi về Sở được tiếp nhận, phân loại và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Không để xảy ra việc thất lạc đơn thư. Việc phân loại và chuyển đơn giúp cho chính quyền địa phương giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 12 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận 22 đơn thư kiến nghị, đề nghị về lĩnh vực đất đai, nội dung liên quan đến công tác thu hồi, đền bù đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất, lấn, chiếm đất và tranh chấp đất đai (không có công dân đến khiếu nại, tố cáo về những lĩnh vực khác), không có trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người hoặc có tính chất phức tạp.
 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai được Sở tập trung xử lý, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, được các cấp, các ngành nhất trí, được nhân dân đồng thuận, tin tưởng, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh;

Tin cùng chuyên mục