Thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất của 05 công ty nông lâm nghiệp

Ngày 27/11/2014, Thanh tra Sở TN&MT đã Thông báo kết luận Thanh tra đối với 05 công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang về việc quản lý, sử dụng đất;

 
Dự buổi thông báo kết luận thanh tra có đồng chí Hồ Hữu Phước – Phó Chánh Thanh tra Sở cùng đại diện của 05 công ty nông lâm nghiệp;
 
Nhìn chung, các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được hình thành từ các nông lâm trường, với nguồn gốc sử dụng đất chủ yếu được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất từ thời kỳ trước Luật đất đai năm 1987 và năm 1993, không được giao đất trên thực địa, trong diện tích giao có nhiều trường hợp có đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp của hộ gia đình cá nhân đã sử dụng ổn định trước khi có quyết định giao đất của Nhà nước; công tác xắp xếp đổi mới các nông lâm truờng còn gặp nhiều khó khăn; hồ sơ quản lý đất đai của các tổ chức chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ; đến năm 2012-2013 mới được quy hoạch, đo đạc lập bản đồ và lập dữ liệu quản lý đất đai.
 
Cụ thể, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương; Trung tâm nghiên cứu và Thực nghiệm cây nguyên liệu giấy Hàm Yên; Công ty CP Chè Mỹ Lâm; Công ty cổ phần chè Sông Lô và Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.
 
Về đặc điểm, nguồn gốc sử dụng đất của công ty, việc xây dựng quy hoạch chi tiết, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất và việc lập hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, việc giao khoán sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân…Qua đó, nêu những mặt đã làm được và tồn tại, hạn chế của các công ty; đưa ra đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện có công ty nông lâm nghiệp đóng trên địa bàn cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích công ty trả lại địa phương; Các công ty nông, lâm nghiệp cần quản lý chặt chẽ diện tích đất được Nhà nước cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.
 
 
 

Tin cùng chuyên mục