"Thanh tra, kiểm tra cần xác định rõ các sai phạm, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân"

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại cuộc họp về công tác thanh tra, kiểm tra ngày 17/5/2016. Tham dự cuộc có Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, các đơn vị: Thanh tra Bộ; các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản; các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế; Cục Quản lý tài nguyên nước.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã kết luận chỉ đạo như sau: 

Thứ nhất, thanh tra, kiểm tra là công cụ sắc bén của công tác quản lý nhà nước, góp phần bổ sung, hoàn thiện và đưa nhanh chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải quán triệt quan điểm coi thanh tra, kiểm tra là công việc ưu tiên hàng đầu và phải đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác này trong thời gian tới.

 

Mặc dù trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã tích cực triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng phát sinh một số vướng mắc, tồn tại, hạn chế như: thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan thuộc Bộ, giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành và giữa các cơ quan ở Trung ương với địa phương; kết quả thanh tra, kiểm tra chưa gắn với công tác hoạch định chính sách, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 

Thứ hai, Để công tác thanh tra, kiểm tra đạt được hiệu quả cần khắc phục ngay một số tồn tại, hạn chế nêu trên; đặc biệt quan tâm để giải quyết được những vấn đề bức xúc của người dân. Đối tượng thanh tra, kiểm tra phải được rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, không trùng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các lĩnh vực cần có sự phối hợp để đảm bảo hiệu quả, hạn chế tình trạng nhiều đoàn tập trung tại một địa phương ở nhiều thời điểm khác nhau làm ảnh hưởng đến hoạt động của địa phương. Các đơn vị cần rà soát, cân đối nguồn lực để khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, các nhiệm vụ cần phải ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng. Thời gian triển khai thanh tra, kiểm tra cần hợp lý tránh tình trạng tập trung quá nhiều vào thời điểm 6 tháng cuối năm.

 

Thứ ba, Hoạt động thanh tra, kiểm tra cần được đổi mới để trở thành công cụ sắc bén, hữu hiệu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thanh tra, kiểm tra cần xác định rõ các sai phạm, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trên cơ sở đó chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo pháp luật; những bất cập, kẽ hở về chính sách, pháp luật được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra cần kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện sớm để đảm bảo phù hợp với thực tiễn mà không cần chờ đến sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

 

Các Kết luận thanh tra, kiểm tra cần được báo cáo kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giao trách nhiệm cho người đứng đầu khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục. Thanh tra Bộ cần có hướng dẫn quy trình, nguyên tắc để các địa phương triển khai thống nhất và báo cáo kết quả về Bộ.

 

Thứ tư, Thanh tra, kiểm tra là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước, do vậy các Vụ Tổng hợp cần quan tâm ưu tiên nguồn lực cho công tác này; đồng thời nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ giải pháp bố trí nguồn dự phòng để triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

 

Tinh thần của Thủ tướng, của Chính phủ và của lãnh đạo Bộ là nắm bắt, giải quyết bằng được trên cơ sở khách quan, khoa học, đúng pháp luật… những bức xúc, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. Vì vậy tôi đề nghị các đơn vị chủ động, nâng cao chất lượng công tác thanh tra. Nếu tài liệu các cuộc kiểm tra, thanh tra mà đưa về bỏ tủ thì nội dung thanh kiểm tra không còn ý nghĩa. Thanh tra, kiểm tra cần xác định rõ các sai phạm, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; giải quyết được các vấn đề bức xúc của người dân” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà cương quyết.  

 

Chi tiết thông tin báo chí tải tại đây

Monre

Tin cùng chuyên mục