Thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ban hành Quyết định số 2016/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2016 thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ công tác sẽ kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ.

 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa làm Tổ trưởng Tổ công tác; các Tổ phó Tổ công tác gồm Chánh Văn phòng Bộ Tăng Thế Cường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Trần Quý Kiên. Bên cạnh đó, các thành viên Tổ công tác còn bao gồm Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế; Chánh Thanh tra Bộ; các Tổng cục trưởng, Cục trưởng trực thuộc Bộ.

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 2016/QĐ-BTNMT là Quy chế hoạt động của Tổ công tác. Theo đó, Quy chế này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, phương thức hoạt động của Tổ công tác.

 

Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Monre

Tin cùng chuyên mục