Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

UBND vừa ban hành văn bản số 2677/UBND-TCD về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

 Bộ phận một cửa phường Phan Thiết tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (Ảnh: TQĐT)

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, UBND chỉ đạo Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm Luật khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đúng thời hạn, trình tự, thủ tục đã quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thông báo công khai lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; cử cán bộ trực tiếp tiếp công dân và tiếp nhận đơn công dân thuộc thẩm quyền khi tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình UBND  tỉnh nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; hướng dẫn xây dựng thống nhất nội quy tiếp công dân trong toàn tỉnh; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của công dân theo quy định; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh phân công công chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 391/QĐ-UBND tỉnh ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh theo hướng: Ban tiếp công dân tỉnh là Cơ quan tiếp công dân cấp tỉnh, do UBND tỉnh thành lập, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Luật tiếp công dân và Điều 7 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Công an tỉnh thành lập Tổ công tác đảm bảo trật tự an toàn trong các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy tiếp công dân; phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh xử lý các tình huống xảy ra tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh kiện toàn, bổ sung cán bộ, chuyên viên của Ban tiếp công dân tỉnh, kịp thời bổ sung trang bị, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ban tiếp công dân tỉnh theo quy định của Nhà nước.

Ban tiếp công dân tỉnh bố trí cán bộ trực tiếp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh vào các ngày làm việc hàng tuần và tiếp công dân đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

UBND tỉnh yêu cầu  Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, tập trung phối hợp, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, gây phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục