,

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội khóa XIII và Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND tỉnh ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm soát, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013; Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013; Ngày 26/4, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-STNMT “Thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội khóa XIII và Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm gắn với công tác quản lý của ngành từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, viên chức của Sở đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trong Kế hoạch, Sở giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong Sở như: Thanh tra Sở có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trình Giám đốc Sở phê duyệt triển khai thực hiện và tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vị phạm; Thủ trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt trực tiếp các văn bản luật về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm tới tất cả công chức, viên chức thuộc đơn vị mình; đồng thời thường xuyên tự rà soát, kiểm tra đối với công chức, viên chức trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ ngăn ngừa các hành vi tiêu cực. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến trên trang thông tin điện tử (website) của Sở, trên Bản tin Tài nguyên và Môi trường, Bản tin pháp luật hàng tuần để công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân cập nhật được thuận lợi. 
 

Tin cùng chuyên mục