Năm 2015, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2014 và xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2015 của các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở, Thanh tra Sở đã tổng hợp báo cáo, tham mưu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 trình Giám đốc Sở phê duyệt.
 
Trong năm Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2015, cụ thể: thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất công ích tại huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đối với UBND huyện trên địa bàn tỉnh; thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Thanh tra Sở luôn chủ động, tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.
 
Ðể công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung thanh tra đối với các lĩnh vực ngành quản lý và xử lý các vi phạm liên quan; tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường trong việc thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng ngừa, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, các ngành có liên quan tăng cường rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, BVMT; đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
 
Có thể khẳng định, trong thời gian qua thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường ở một số đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Từ đó chấn chỉnh và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh./
 
 

Tin cùng chuyên mục