Công tác thanh tra, kiểm tra phải tập trung giải quyết được những vấn đề dư luận đang bức xúc, người dân đang quan tâm

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ diễn ra sáng ngày 16/5 tại Hà Nội. Cùng dự có Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ; các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế; các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; các Cục: Quản lý tài nguyên nước, Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Văn phòng Bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Bộ TN&MT xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã tập trung tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành kết hợp nhiều lĩnh vực; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về TN&MT; thanh tra hành chính; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều những vấn đề phát sinh, vướng mắc. Cụ thể là sự chồng lấn giữa thanh tra, kiểm tra của Bộ với các Bộ, ngành, Thanh tra Chính phủ; công tác thanh tra, kiểm tra còn dàn trải, chưa có trọng tâm trọng điểm... Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị thông qua cuộc họp này, các đơn vị sẽ tập trung làm rõ những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua để từ đó có những đề xuất nhằm điều chỉnh Kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý TN&MT của Bộ trong thời gian tới.

 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2015, Thanh tra Bộ được giao thực hiện 23 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó có 05 cuộc thanh tra hành chính, 07 cuộc thanh tra trách nhiệm, 07 cuộc thanh tra chuyên đề và 04 cuộc kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra. Đến nay, Thanh tra Bộ đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch đề ra.

 

Sau khi rà soát, tổng hợp, Thanh tra Bộ đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 do Thanh tra Bộ chủ trì, trong đó chủ yếu là việc điều chỉnh về thời gian và đối tượng của một số cuộc thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã có Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2016; rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 và đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017. Để việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đạt hiệu quả tốt, Thanh tra Bộ đề xuất với lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Bộ về các nội dung nêu trên; trong đó, phải bảo đảm cả về chất lượng và thời gian thực hiện; các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tiếp nhận thông tin để đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đảm bảo đạt hiệu lực, hiệu quả cao; hạn chế sự chồng chéo và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

 

Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ phát biểu tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã chia sẻ, thảo luận và đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.

 

Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu

 

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, hiện nay, một số địa phương đã có văn bản phản ánh việc một số đối tượng thanh tra thuộc lĩnh vực môi trường cần hủy bỏ do chồng chéo với kế hoạch thanh tra của địa phương, không đúng tên đối tượng thanh tra hoặc đối tượng thanh tra đã tạm dừng hoạt động tại Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra 2016 của Bộ. Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Thanh tra Bộ rà soát, tổng hợp để đề xuất với lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2016 cho phù hợp. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục Môi trường đang rà soát, mở rộng các cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở có nguồn xả thải ra biển và chuẩn bị các cuộc thanh tra, kiểm tra trên diện rộng.

 

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu

 

Đối với lĩnh vực đất đai, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong thời gian qua, Tổng cục tập trung tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đang đẩy mạnh các cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tiếp tục mở rộng thanh tra, kiểm tra đột xuất một số địa phương, lập đoàn kiểm tra, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc  đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

 

Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu

 

Kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản, ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng đề xuất với Bộ xem xét bổ sung kinh phí nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra chuyên ngành, cho các nhiệm vụ phát sinh đột xuất được Chính phủ, Bộ trưởng giao.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước có nhiều công cụ nhưng thanh tra là công cụ sắc bén và nhanh nhạy nhất. Vai trò, uy tín của Bộ TN&MT, hiệu lực pháp luật của ngành TN&MT được đánh giá thực chất thế nào đều được thông qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Trong thời gian qua, các đơn vị đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra góp phần chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện các quy định pháp luật về TN&MT. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật về công tác thanh tra. Để công tác thanh tra, kiểm tra thực sự đi vào chiều sâu thực chất, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ phối với Thanh tra Bộ tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra của toàn ngành trong thời gian tiếp theo; xác định rõ trách nhiệm, nội dung triển khai cụ thể tới từng đơn vị. Thứ nhất,  Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị của Bộ cần quán triệt tinh thần, tập trung vào 2 nhiệm vụ thanh tra cụ thể là thanh tra trách nhiệm và thanh tra chấp hành thực hiện pháp luật. Khi thanh tra phải đưa ra được kết quả cụ thể rõ ràng, đánh giá được trách nhiệm triển khai thi hành pháp luật của các đơn vị chỉ ra được các đơn vị nào thực hiện đúng, các đơn vị nào thực hiện không đúng để đưa ra biện pháp xử lý, có thể là xử phạt, khắc phục, đóng cửa, thu hồi giấy phép...

Bên cạnh đó, sau mỗi cuộc thanh tra thì trưởng đoàn thanh tra, các cơ quan quản lý thanh ra phải có được những đề xuất các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước  từ cấp tỉnh cho đến cấp Bộ, cấp Chính phủ, Quốc hội về những vấn đề mà pháp luật đang gặp phải những vướng mắc, bất cập để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị xử lý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra. 

“Ngoài ra, cần xem xét lại quy trình, phương pháp để xây dựng lại kế hoạch thanh tra, lựa chọn đối tượng thanh tra tránh tình trạng trùng lắp giữa thanh tra với các Bộ, ngành, địa phương khác. Đồng thời phải cùng nhau xem xét để có quy trình thanh tra, kiểm tra hợp lý; tập trung quan tâm đến những yêu cầu trong công tác thanh tra hiện nay, tính chủ động, tính nhạy cảm trong công tác thanh tra kiểm tra. Đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra phải tập trung giải quyết được những vấn đề dư luận đang bức xúc, người dân đang quan tâm. Khi có vấn đề gì phải báo cáo lên lãnh đạo có thẩm quyền, tập trung xử phạt, làm đến cùng nhưng trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về lĩnh vực TN&MT” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiên quyết.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Monre

Tin cùng chuyên mục