Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: Tổng cục Môi trường tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước

Ngày 26-1, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã làm việc với Tổng cục Môi trường về các nhiệm vụ trọng tâm và công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực môi trường năm 2010.

Theo TS. Bùi Cách Tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,  năm 2010 Tổng cục Môi trường phấn đấu thực hiện 4 mục tiêu chính. Một là tập trung mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn và giảm thiếu ô nhiễm môi trường lưu vực sông thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, chặn đứng các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường lưu vực. Hai là tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất. Ba là kiên quyết cưỡng chế, đình chỉ đối với một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chây ỳ, không thực hiện các biện pháp xử lý theo Quyết định 64/2003 của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp với việc làm tốt công tác truyền thông, tạo áp lực của dư luận và xã hội buộc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khác phải đẩy nhanh tiến độ xử lý. Bốn là theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương quản lý có hiệu quả chất thải rắn khu vực đô thị, nông thôn và làng nghề, chất thải y tế, phấn đấu đạt được  chỉ tiêu về môi trường đã được đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Tổng cục Môi trường xác định các giải pháp, kế hoạch thực hiện cụ thể. Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng và hiệu quả báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đi đôi với công tác hậu kiểm; triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ. Tổng cục xây dựng cơ chế phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, điều phối, thực hiện tốt kế hoạch xây dựng 8 nhóm chỉ tiêu về môi trường; đồng thời nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác đào tạo và truyền thông, hợp tác quốc tế về môi trường.

Nhất trí với nội dung kế hoạch của Tổng cục Môi trường, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò quản lý Nhà nước của Tổng cục. Theo đó Tổng cục cần tập trung tạo hành lang pháp lý, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt trách nhiệm quản lý môi trường theo từng lĩnh vực được phân công; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề bức xúc cụ thể;  đồng thời triển khai thực hiện tốt các việc Tổng cục trực tiếp thực hiện.

Đối với công tác kiểm tra, thanh tra, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục xây dựng kế hoạch cụ thể để công tác kiểm tra, thanh tra về môi trường của toàn hệ thống đạt hiệu quả cao. Đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Cục cảnh sát môi trường làm tốt công tác phát hiện, xử lý triệt để các vụ gây ô nhiễm điển hình.

 Đối với công tác quản lý chất thải rắn Bộ trưởng yêu cầu tập trung vào việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn tại khu vực nông thôn, theo mô hình cấp huyện (tiến hành xây dựng mô hình, xác định công nghệ và nguồn tài chính).

Monre

Tin cùng chuyên mục