Quản lý tài nguyên nước ở địa phương: Những điểm nhấn

Năm 2022, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước các tại địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn xã hội về khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

 

* 43 tỉnh phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong năm 2022, Cục đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành  theo thẩm quyền hơn 1000 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý tài nguyên nước, trách nhiệm của chủ giấy phép tài nguyên nước. Trong đó có hơn 6 văn bản đôn đốc trách nghiệm của các Bộ ngành địa phương như: lập hành lang bảo vệ nguồn nước; công bố danh nguồn nước sông nội tỉnh; công bố danh mục hồ ao không san lấp lấn chiếm; vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; nội dung quy hoạch tỉnh; báo cáo tình hình sử dụng nước; kết nối hệ thống giám sát khai thác tài nguyên nước; vận hành liên hồ chứa; đôn đốc thực hiện trách nhiệm của chủ giấy phép tài nguyên nước;…

Kết quả đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, có 43 tỉnh đã phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; 40 tỉnh đã công bố danh mục hồ ao không san lấp; 25 tỉnh công bố danh mục nguồn nước nội tỉnh; có 18 tỉnh đã ban hành kế hoạch điều tra cơ bản; hầu hết các Bộ, địa phương đã gửi báo cáo sử dụng nước; các chủ giấy phép khai thác tài nguyên nước chấp hành các quy định pháp luật ngày càng chuyển biến tích cực. Cục đã tích cực, chủ động trong việc phối hợp công tác với các đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trong Bộ; phối hợp, đẩy mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của lĩnh vực tài nguyên nước tại địa phương.

Trên cơ sở đó, đến nay, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 114 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, chủ yếu phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh; Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; công tác quy hoạch tài nguyên nước; cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ nước dưới đất; phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh,...

* Cấp 678 giấy phép tài nguyên nước

Các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Theo báo cáo, năm 2022 các địa phương đã cấp được 678 giấy phép tài nguyên nước các loại. Trong đó cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 153 giấy phép (chiếm 22,5%), khai thác sử dụng nước mặt 83 giấy phép (chiếm 12,2%), khai thác sử dụng nước dưới đất 442 giấy phép (chiếm 65,2%).

* Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên nước được các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức như: thông qua Hội nghị giao ban, tổ chức lồng ghép phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước.... Ngoài ra, các Sở cũng tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nước thế giới, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung và bảo vệ tài nguyên nước nói riêng cho nhân dân qua các chuyên mục trên đài phát thanh, truyền hình, các phóng sự, bản tin thời sự…Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.

* Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước

Năm 2022, các địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (54/63 địa phương nộp báo cáo). Theo số liệu thống kê, có tổng số 353 đoàn thanh tra kiểm tra đối với 943 tổ chức cá nhân, tổng số tiền phạt hơn 5,2 tỷ đồng. Đồng thời các địa phương cũng đã phê duyệt khoảng 15 tỷ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục