,

Các địa phương đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

Để triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, các địa phương đã đồng loạt ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tại địa phương.

 

Tổ chức thi hành đồng bộ, thống nhất

Tại Yên Bái, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 131 về việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc; có lộ trình thực hiện cụ thể để khi các văn bản pháp luật về tài nguyên nước có hiệu lực thi hành sẽ được triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành, cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của mình trong việc triển khai thi hành pháp luật về tài nguyên nước bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Hoàn thiện các quy định về quản lý tài nguyên nước

Tại Lạng Sơn, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước, trong đó lưu ý đến các quy định liên quan đến vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (theo chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024 về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật TNN năm 2023);

Điều chỉnh danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; điều hoà, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; cấp, gia hạn, điều chỉnh... giấy phép về tài nguyên nước; đăng ký khai thác nước mặt, đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương; phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xác định dòng chảy tối thiểu; bảo vệ nước dưới đất...

Tại Quảng Nam, đối với nội dung tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, có trách nhiệm tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành, đảm bảo phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Các địa phương đồng loạt ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tài nguyên nước 2023

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật.

Tại Bến Tre, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác; trong đó, tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT, Thông tư số 04/2024/TTBTNMT, Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa phương đảm bảo phù hợp với quy định của các Nghị định, Thông tư nêu trên. Trong đó, lưu ý đến các quy định liên quan đến vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024 của Bộ TN&MT về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước 2023; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; cấp, gia hạn, điều chỉnh,… giấy phép về tài nguyên nước; phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, tổ chức công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xác định, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu; bảo vệ nước dưới đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bến Tre cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các văn bản nêu trên đến các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn; tiếp tục cập nhật chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành đối với các giấy phép mới do UBND tỉnh cấp vào cơ sở dữ liệu giấy phép tài nguyên nước dùng chung.

Cũng như Bến Tre, tại Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước 2023 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại các địa phương trong năm 2024 - 2025, sau khi Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật ở Trung ương được Bộ TN&MT tổ chức.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tài nguyên nước năm 2023 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức của các Sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong năm 2024 và các năm tiếp theo, trên cơ sở tài liệu tại các cuộc tập huấn chuyên sâu do Bộ TN&MT tổ chức; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trước ngày 31/12/2024 gửi danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ về Bộ TN&MT để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và phối hợp thực hiện theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục