,

Quy định mới về tài nguyên và môi trường

Ngày 15/12/2023, hai quy định liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường có hiệu lực. Đó là Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT do Bộ TN&MT ban hành và Thông tư số 65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường do Bộ Tài chính ban hành.

 

Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ TN&MT ký ban hành  ngày 30/10, hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2023.

Thông tư quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT; không điều chỉnh đối với thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT.

Nguyên tắc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT tuân thủ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP, tại các Điều 5, 23, 45 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; cung cấp dữ liệu mở quan trắc TN&MT tuân thủ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

Dữ liệu danh mục dùng chung quan trắc TN&MT phải được kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu với hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan Nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân; phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT bao gồm: cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT quốc gia; cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT lĩnh vực; cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT bộ, ngành; cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT cấp tỉnh; cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT của tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; cơ sở dữ liệu mở quan trắc tài TN&MT.

Tổ chức, cá nhân được quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT theo quy định.

Cán bộ môi trường thực hiện quan trắc. Ảnh minh họa

Quy định về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2023.

Theo Thông tư, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định như sau:

Phí khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển: 800.000 đồng/báo cáo.

Phí khai thác, sử dụng bản đồ mạng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất): Đối với bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000, mức phí là 4.000.000 đồng/mảnh; đối với bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/25.000, mức phí là 870.000 đồng/mảnh.

Phí khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000; 1/500.000; 1/100.000 là 9.145.000/mảnh…..

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận thông báo nghĩa vụ tài chính từ cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu về môi trường; phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu về môi trường theo quy định tại Nghị định 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Theo https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục