,

Ngành Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 21/01/2022, được sự nhất trí của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tới dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; trưởng, phó các đơn vị thuộc sở; trưởng, phó phòng TN&MT các huyện, thành phố cùng toàn thể công chức, viên chức của ngành TN&MT tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn do diễn biến của đại dịch Covid-19. Tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, sáng tạo triển khai có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tham mưu trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 09 văn bản quy phạm và có tính chất quy phạm pháp luật; Tham mưu các văn bản, chỉ thị, báo cáo, kế hoạch, chương trình đề xuất Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhất là lĩnh vực đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đồng thời ngành đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tập huấn, xử lý những vướng mắc ở cơ sở như: vấn đề giao đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cấp giấy chứng nhận đất, vấn đề môi trường trong quy hoạch nông thôn mới; giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết đơn thư của nhân dân…

Hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi sắp xếp lại, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường giảm 04 đầu mối các phòng, đơn vị thuộc Sở, từ 13 phòng, đơn vị xuống còn 09 phòng, đơn vị; giảm 09 đầu mối bên trong thuộc chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập, từ 22 đầu mối xuống còn 13 đầu mối; giảm 23 lãnh đạo, quản lý (gồm: 13 lãnh đạo, quản lý các đầu mối thuộc và trực thuộc Sở; giảm 10 lãnh đạo, quản lý đầu mối thuộc chi cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm tập trung chỉ đạo và có nhiều đổi mới: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính; hoàn chỉnh quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 75/103 thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai bằng nhiều hình thức đa dạng (qua hệ thông Đài truyền thanh cơ sở trong các khung giờ phù hợp, các clip, tờ rơi hướng dẫn, trên trang Web của Sở...) đảm bảo dễ dàng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai. Năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận tổng số 26.027 hồ sơ (trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 25.944 hồ sơ).

Về công tác quản lý tài nguyên đất và đo đạc bản đồ: Hoàn thành thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của 07/07 huyện, thành phố; Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích cho 18 tổ chức/18 dự án với diện tích 19,1 ha.

Tính từ đầu năm 2021, toàn tỉnh đã cấp được 6.248 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổ chức cấp được 47 giấy; hộ gia đình, cá nhân cấp 6.201 giấy chứng nhận); trong đó: Ủy ban nhân dân tỉnh ký 47 giấy, Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 2.252 giấy, Sở Tài nguyên và Môi trường ký 3.949 giấy. Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh đã tiếp nhận và giải quyết 34.295 hồ sơ. Lũy kế đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh đã cấp được 537.068 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 263.153,7 ha diện tích cần cấp (đạt 94,1%); trong đó: đã cấp được 6.149 giấy chứng nhận cho các tổ chức với diện tích 89.022,14 ha (đạt 99,8% diện tích cần cấp); hộ gia đình, cá nhân cấp được 530.919 giấy chứng nhận với diện tích 174.131,55 ha (đạt 91,5% diện tích cần cấp).

Lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, đã tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường. Chủ động thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Triển khai hiệu quả quy hoạch khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2021…

Trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 25/6/2021 về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025". Kiểm tra, hướng dẫn 15 xã đã đăng ký hoàn thành nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 thực hiện hoàn thành tiêu chí môi trường. Hướng dẫn, thu gom, quản lý, xử lý chất thải phát sinh tại các khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19; khu cách ly tập trung; khu dân cư cách ly y tế; các điểm chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 về việc ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư theo quy định, không để xuất hiện điểm nóng khiếu kiện đông người.

Trong năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tạo đầy đủ hành lang pháp lý thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực của ngành. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở; đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã đăng ký. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, nước và bảo vệ môi trường đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của ngành TN&MT trong năm qua, ghi nhận những đóng góp của ngành vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh của tỉnh. Ngành đã có những giải pháp quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết TTHC mức độ 3,4 qua dịch vụ bưu chính công ích; có 11 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả trong ngày, hướng dẫn nhân dân thực hiện đăng ký đo đạc trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Đồng chí yêu cầu trong năm 2022, ngành TN&MT tập trung làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; bám sát các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý TN&MT, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, môi trường, khoáng sản, KTTV tiến tới liên thông kết nối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; trọng tâm chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực của ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực TN&MT, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Quan tâm chăm lo đời sống, cán bộ công chức viên chức, tăng cường bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành TN&MT đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, đồng chí chúc cán bộ công chức, viên chức ngành TN&MT sức khỏe, công tác tốt, năm mới đạt nhiều thắng lợi mới.

Thay mặt ngành TN&MT, đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ thực hiện triển khai ngay những ngày đầu năm 2022.

Tại hội nghị, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đồng chí công chức, viên chức của sở TN&MT đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

* Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục