,

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 160/TB-TTKT ngày 02/6/2023 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

* Nội dung của Kế hoạch như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục