,

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Thực hiện Văn bản số 1722-CV/TU ngày 22/11/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; cùng với điểm cầu các sở, ngành, huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang, sáng nay, ngày 5/12/2022, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí là lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

* Một số hình ảnh tại điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục