,

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 416-KH/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Sáng nay, ngày 04/12/2023, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường có các đồng chí là Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự Hội nghị.

* Một số hình ảnh tại điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường:

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục