,

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.