,

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 98/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp. Nghị định có các điều, khoản được sửa đổi bao gồm: Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010; Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007; Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008; Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ.