Miễn giảm thuế SDĐNN - Đòn bẩy cho tam nông

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình phát triển. Bên cạnh việc các bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về vấn đề này, chủ trương miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) cho nông dân đến năm 2020 vừa được Chính phủ trình Quốc hội có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nông dân.