,

Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Tuyên Quang do Ông Nguyễn Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên tham gia Hội đồng là Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính và Tài nguyên - Môi trường.

Quỹ phát triển đất tỉnh là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.