,

Phấn đấu hoàn thành cấp GCNQSDĐ năm 2013: Quyết liệt ngay từ đầu năm

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, toàn tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong năm 2013 - một nhiệm vụ đòi hỏi cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh. Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh hiện đã cấp được 260.184 GCNQSDĐ, trong đó đã cấp cho 202.590 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích 124.793 ha, đất ở đô thị hiện là 21.051 giấy, đạt 53,89% số giấy cần cấp, nhiều địa phương đã cấp đạt trên 60%; đất ở nông thôn đạt 82.913 giấy, đạt 68,27% số giấy cần cấp. Số giấy này đáp ứng được 69,5% nhu cầu cần cấp GCNQSDĐ trên toàn tỉnh.