,

Đẩy mạnh kiểm toán hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị

Sáng 06/11, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4

 

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hoạt động kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ đã được Quốc hội giao.

061120230919-z4852771896251_9419c8cf59f608dd95d17fbd3577d77f.jpg

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4

Đẩy mạnh kiểm toán hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị

Về thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội, KTNN đã tăng cường kiểm toán các nội dung có liên quan đến hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị khi xây dựng chương trình kiểm toán hằng năm. Theo đó, KTNN đã thực hiện một nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề gắn với hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, như: Chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020; Chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021.

Bên cạnh đó, tại các cuộc kiểm toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương, tập đoàn, tổng công ty…, KTNN đã xác định các nội dung kiểm toán trọng yếu liên quan bao gồm: Việc quản lý và sử dụng đất đai; việc triển khai thực hiện và quản lý, sử dụng tài sản công và việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; việc quản lý, sử dụng tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất…

Để tiếp tục triển khai hiệu quả và chất lượng các Nghị quyết của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước trân trọng báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời kiến nghị kiểm toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã ban hành để chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kiểm toán của KTNN, tạo điều kiện KTNN nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

061120230907-z4852771959292_921f4c7588c5c89efd358cc8e9e4fe15.jpg

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn

Tăng cường kiểm toán việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cụ thể, Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội đề ra nhiệm vụ “Tăng cường công tác kiểm toán việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện kiểm toán chuyên đề các nội dung Đoàn giám sát nêu trong Báo cáo số 330/BC-ĐGS ngày 11 tháng 10 năm 2022 trong kế hoạch kiểm toán năm 2023”.

Thực hiện nhiệm vụ này, Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn kiểm toán; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nói chung và hiệu lực, hiệu quả kiểm toán đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí nói riêng.

Cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) tăng cường kiểm toán nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nguồn lực tài chính công, tài sản công được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp nhằm đánh giá sâu và toàn diện công tác quản lý, điều hành của từng cấp, từng đơn vị, cũng như tập trung đánh giá tính hiệu lực của cơ chế chính sách để kiến nghị hoàn thiện, khắc phục lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách…

Kiểm toán nhà nước cũng đã tổ chức xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm toán trung hạn giai đoạn 2023-2025 (Kế hoạch số 1432/KH-KTNN ngày 30/12/2022) với mục tiêu định hướng bám sát lộ trình thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030, định hướng kế hoạch kiểm toán trung hạn và các nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kế hoạch kiểm toán năm 2023 thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán trong đó kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 27 bộ, cơ quan trung ương, đạt tỷ lệ 66% (27/41) số đầu mối; kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương tại 52 địa phương, đạt tỷ lệ 83% (52/63) số đầu mối; số cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động đạt tỷ lệ 23% tổng số cuộc kiểm toán (30/129 cuộc) phù hợp với lộ trình thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Ngoài ra, triển khai Nghị quyết số 91/2023/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Công văn số 647/KTNN-TH ngày 28/6/2023 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị ngay trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023, kiểm toán quyết toán NSNN các cấp năm 2022 phải quán triệt, nghiên cứu tổ chức rút kinh nghiệm, thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán tại Báo cáo số 497/BC-UBTVQH15 ngày 18/6/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 91/2023/QH15 của Quốc hội.

061120230923-toan-canh-ngo-van-tuan.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Đa dạng các hình thức công khai thông tin kết quả kiểm toán

Đối với nhiệm vụ “Tăng cường và đa dạng các hình thức công khai thông tin kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật, bảo đảm cung cấp các thông tin kết quả kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước. Cung cấp đầy đủ các Báo cáo kiểm toán đến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo hình thức điện tử”, hàng năm KTNN đều thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định của Luật KTNN.

Thực hiện yêu cầu của Quốc hội về tăng cường công khai kết quả kiểm toán tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022, KTNN đã tổ chức số hóa và cung cấp toàn bộ các BCKT năm 2022, các BCKT phát hành từ năm 2023 đến Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội. Ngoài ra, KTNN còn tổng hợp những nội dung, phát hiện kiểm toán trọng yếu đối với các cuộc kiểm toán đăng ký chất lượng vàng để công khai trên Cổng thông tin điện tử của KTNN, Báo Kiểm toán.

Việc thực hiện kiến nghị kiểm toán luôn được KTNN quan tâm chỉ đạo sát sao. Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua KTNN đã phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách tổ chức phiên giải trình về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Kết quả thực hiện cho thấy, về cơ bản các kiến nghị của KTNN đều đã được các đơn vị tổ chức thực hiện; các kiến nghị về xử lý tài chính, xử lý khác được thực hiện bình quân khoảng 75-80% cho năm liền kề năm kiểm toán và tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo với tỷ lệ khoảng 15-20% số kiến nghị còn lại mỗi năm; riêng năm 2023 thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 trong 9 tháng đầu năm theo báo cáo của các đơn vị đạt 67,4% (cùng kỳ năm trước 56,63%).

Theo https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục