,

Đăng ký danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều Văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về đăng ký danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai các công trình, dự án còn có nhiều đơn vị thực hiện chưa đảm bảo trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ.

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện xây dựng các công trình, dự án năm 2023; kịp thời tổng hợp, thẩm định, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào kỳ họp giữa năm 2023 và trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 25/5/2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Văn bản số 947/STNMT-QLĐĐ về việc đăng ký danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch sử dụng đất.

* Nội dung của Văn bản như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục