Chuyển địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai

Thông báo số 2352/TB-VPĐK ngày 28/6/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai về việc chuyển địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục