,

Các địa phương triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất

Nhằm cụ thể hóa các nội dung tại Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê triển khai duyệt kế hoạch quốc gia Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030, tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện Tuyên bố trên.

 

Cụ thể các mục tiêu

Theo Kế hoạch số 375/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, diện tích rừng tự nhiên nghèo được phục hồi và nâng cấp chất lượng đạt 10% vào năm 2025, đạt 20% vào năm 2030, góp phần giảm tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên nghèo, tăng tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên trung bình và giàu. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 20.000 ha vào năm 2025, đạt 35.000 ha vào năm 2030.

Địa phương thực hiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm nông lâm nghiệp bền vững không gây mất rừng, suy thoái đất và sa mạc hóa; phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng đa mục đích, phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh; nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và năng lực phòng hộ; nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, tính bền vững của rừng trồng và cây trồng nông nghiệp; nâng cao tính chống chịu, giảm thiểu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, tỉnh Lào Cai tập trung triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ chính: Bảo tồn và đẩy nhanh quá trình phục hồi rừng, các hệ sinh thái trên cạn, góp phần thực hiện Tuyên bố Thập kỷ 2021 - 2030 là Thập kỷ Liên hiệp quốc về phục hồi hệ sinh thái; đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng có tranh chấp, chồng lấn giữa lâm nghiệp và lĩnh vực khác; xây dựng và triển khai kế hoạch giải quyết các tranh chấp về rừng và đất; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học rừng.

Đồng thời, triển khai cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon rừng để đáp ứng các yêu cầu của thị trường các bon trong nước và quốc tế; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo đảm an ninh lương thực và bảo vệ môi trường; tăng cường khả năng tiếp cận, huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế; lồng ghép các nguồn tài chính nhằm hạn chế tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, có các cơ chế, chính sách hiệu lực, hiệu quả để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế có khả năng phục hồi và đạt được các mục tiêu quốc tế về quản lý rừng, sử dụng đất bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tuyên bố Glasgow hướng tới đẩy lùi tình trạng mất rừng, suy thoái tài nguyên rừng. Ảnh minh họa

Xác định rõ giải pháp trọng tâm,

Ngày 2/10, UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phù hợp và sát với điều kiện thực tế của tỉnh.

Cụ thể, Sơn La tập trung phục hồi diện tích rừng tự nhiên nghèo, tăng diện tích rừng tự nhiên trung bình và giàu. Nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và năng lực phòng hộ, hiệu suất, hiệu quả kinh tế và tính bền vững của rừng trồng và cây trồng nông nghiệp; trên 100.000 ha rừng được xây dựng phương án quản lý bền vững; trong đó, 5.000-6.000 ha rừng đủ điều kiện cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; sử dụng đất theo hướng đa mục đích; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả đất đai; tổ chức thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Các ngành chức năng tổ chức đánh giá hiện trạng sử dụng đất đang có tranh chấp trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các huyện, thành phố để giải quyết. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát và hoàn thiện giao đất gắn với giao rừng; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

Đẩy mạnh giao rừng, cho thuê rừng, bảo đảm toàn bộ diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến từng chủ rừng, gắn với trách nhiệm quản lý, phát triển rừng bền vững. Tiếp tục hỗ trợ phát triển sinh kế và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm rừng đặc dụng. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển một số mô hình kinh tế kết hợp, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, vừa phát huy tiềm năng, giá trị tài nguyên rừng; mở rộng dịch vụ môi trường rừng.

Triển khai cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon rừng đáp ứng yêu cầu của thị trường các bon trong nước và quốc tế, đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của ngành lâm nghiệp, tạo nguồn tài chính bền vững cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Theo https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục