,

Sẽ điều chỉnh địa điểm một số dự án định canh, định cư

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý điều chỉnh địa điểm một số dự án tại phụ lục III của Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/08/2009 ở những vùng có nguy cơ cao về thiên tai lũ ống, lũ quét, không an toàn.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc chủ trì cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương rà soát lại các dự án cần phải điều chỉnh, đồng thời xác định địa điểm mới phù hợp với quy hoạch. Trên cơ sở đó tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1342/QĐ-TTg nói trên.

Đồng thời lưu ý UBND các tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các dự án di dân theo số vốn đã bố trí trong dự toán. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, UB Dân tộc xác định cụ thể các dự toán hoàn thành trong năm 2010 cần phải được ứng vốn của năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Dân tộc sử dụng ngân sách được giao hàng năm để thực hiện quản lý Chương trình. Trường hợp kinh phí bố trí không bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ thì làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để giải quyết.

Trước đó, ngày 25/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1342/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư đến năm 2012..

Mục tiêu của kế hoạch này là đến năm 2012, phấn đấu đạt các mục tiêu :Hoàn thành cơ bản việc định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư trên phạm vi cả nước; 70% số điểm định canh, định cư tập trung (thôn, bản) có đủ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; 100% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư được tổ chức định canh, định cư theo quy hoạch, có nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt…; Và mục tiêu quan trọng là tại các điểm định canh, định cư không còn hộ đói, mỗi năm giảm 2 - 3% số hộ nghèo.

VGP News

Tin cùng chuyên mục