,

Họp Ban chỉ đạo Xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa tỉnh

Ngày 22/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang đã tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đồng chí Trần Ngọc Thực – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh; đồng chí Hoàng Văn An – Giám đốc Sở TN&MT, phó ban chỉ đạo và các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố - thành viên ban chỉ đạo đã dự họp.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo xây dựng giá đất tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện thành phố đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 10/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sau khi tổng hợp Phương án thực hiện bổ sung, phân loại đất, xây dựng giá đất năm 2011 của UBND các huyện, thành phố Tuyên Quang. Tổ Công tác giúp việc ban chỉ đạo xây dựng giá đất tỉnh đã báo cáo Ban chỉ đạo về quá trình, tiến độ thực hiện. Các thành viên ban chỉ đạo đã thống nhất phương pháp xác định giá các loại đất về cơ bản và cần có hồ sơ chặt chẽ.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đồng chí Trần Ngọc Thực – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở ban ngành liên quan sớm hoàn thành công tác xây dựng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/10/2010.

* Ảnh: Đồng chí Trần Ngọc Thực – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng giá các loại đất năm 2011 phát biểu tại cuộc họp.

Tin cùng chuyên mục