Hội Thảo "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tuyên Quang".

Ngày 13 tháng 10, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội thảo về "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tuyên Quang". Tham gia Hội thảo có Đồng chí Hoàng Văn An – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng ban chuyên môn của Sở; các đồng chí đại diện các Sở: Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận Tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, Thành Phố. Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tuyên Quang, Công ty CP tư vấn Dịch vụ Công nghệ Tài nguyên - Môi trường. Đồng chí Hoàng Văn An đã chủ trì Hội thảo.

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Để sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ vai trò chủ đạo và là định hướng rất quan trọng.

Ngày 11/9/2009 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-CT chỉ đạo lập Dự án đầu tư: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tuyên Quang”. Mục tiêu của Dự án: Định hướng khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả toàn bộ quỹ đất đến năm 2020 và xa hơn. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ, phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quốc gia; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu phù hợp và đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, phát triển kinh tế - xã hội của kỳ kế hoạch 5 năm của tỉnh; phân bổ diện tích các loại đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cấp huyện đến năm 2015; là căn cứ để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Qua Báo cáo thuyết minh Dự án “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tuyên Quang” của đơn vị tư vấn trình bày. Đại diện các ngành tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Dự án, yêu cầu rà soát tài liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực, các văn bản liên quan, bổ sung chỉnh sửa những nội dung theo phản ánh của các ngành, UBND các huyện, Thành Phố.

Tin cùng chuyên mục