,

Hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai theo quan điểm Đại hội XI

Ngày 19/3, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai”.

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Lý luận Trung ương đã khai mạc ngày 19/3 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Làm việc trong hai ngày 19 và 20/3, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức 2 Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai” và “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay”. Hai hội thảo này được tổ chức nhằm tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương soạn thảo các đề án trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) sẽ họp trong tháng 4/2012.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, trong hơn hai thập kỷ qua, Nhà nước ta đã 3 lần ban hành mới Luật Đất đai ( năm 1988,1993, 2003) và 3 lần sửa đổi, bổ sung luật này (vào các năm 1988, 2001, 2009). Quá trình đổi mới, hoàn thiện và thực hiện Luật đất đai đã có những tác động tích cực, sâu rộng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 25 năm đổi mới vừa qua.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật đất đai cũng nảy sinh những vướng mắc, bất cập. Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: " Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đất đai, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người giao lại quyền sử dụng đất và của nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng đất đai có hiệu quả; khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí và tham nhũng đất đai...."

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích về hệ thống chính sách, pháp luật đất đai và kết quả thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai trong hơn 25 năm đổi mới vừa qua, tập trung vào Luật Đất đai năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Từ yêu cầu phát triển của đất nước trong những thập kỷ tới, các đại biểu phân tích những vấn đề đặt ra trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đất đai theo quan điểm Đại hội lần thứ XI của Đảng. Trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương lãnh đạo, định hướng nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích các vấn đề: sở hữu đất đai trong quá trình đổi mới ở Việt Nam; quản lý Nhà nước về đất đai, hiệu quả sử dụng và khai thác đất đai trong hơn 25 năm đổi mới; bảo đảm tính bền vững của đất đai.

Các đại biểu đi sâu phân tích về vấn đề đất công ở Việt Nam hiện nay; thu hồi, giao đất, đền bù đất; đất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp, thị trường sử dụng đất đai ở Việt Nam hiện nay…

Nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả an sinh xã hội

Đề cập về vấn đề an sinh xã hội, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ra luôn xác định bảo đảm tốt an sinh xã hội là một chủ trương, nhiệm vụ lớn và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự sự ổn định chính trị xã hội và phát triển bền vững của đất nước. Nhận thức, quan điểm và cơ chế chính sách phát triển hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ngày càng được hoàn thiện.

Trong 25 năm đổi mới vừa qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, so với yêu cầu vẫn còn có những bất cập, yếu kém. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( bổ sung và phát triển năm 2011 chỉ rõ: "phải hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội".

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ, rất nhiều vấn đề mới và khó liên quan đến an sinh xã hội đang được đặt ra, cần được làm rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung phân tích chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện về bảo đảm an sinh xã hội trong 25 năm đổi mới vừa qua, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của nó.

Các đại biểu nêu những vấn đề đặt ra trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội ở nước ta; đề xuất các kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về mục tiêu, quan điểm và giải pháp chủ yếu, nhất là những giải pháp mới có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả an sinh xã hội trong giai đoạn 2012-2020.

Theo chương trình, ngày 20/3, Hội đồng Lý luận sẽ tiến hành hội thảo “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay”.

Tin cùng chuyên mục