Đơn vị thực hiện thủ tục cấp Giấy CNQSD đất và nhà ở

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐK) có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập.

Các số liệu địa chính làm cơ sở để cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất là do VPĐK cung cấp.

Thông tư liên tịch số 5/2010/TTLT-BTNMT-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2010.

Theo Thông tư, VPĐK cấp tỉnh (được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. VPĐK cấp huyện (được thành lập ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

VPĐK cấp tỉnh thực hiện các thủ tục về cấp Giấy CHQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (gọi chung là giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

VPĐK cấp tỉnh cũng có nhiệm lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp tỉnh, cấp hồ sơ địa chính cho VPĐK cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn....

VPĐK cấp huyện thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam,...

VPĐK cấp huyện có nhiệm vụ lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp huyện.

Cong TTĐT Chinh phu

Tin cùng chuyên mục