,

Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu dân cư thôn Trung Tâm, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Chiều ngày 28/9/2023, đồng chí Đặng Minh Tơn - Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chủ trì cùng các thành viên là đại diện các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện Hàm Yên họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng khu dân cư thôn Trung Tâm, xã Minh Dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.