Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày 14/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 1616/STNMT-TNN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

* Nội dung của Văn bản như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục