,

Sẽ có cơ chế hỗ trợ các địa phương thu gom, xử lý rác thải điện tử

Trong thời gian tới, khi Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ các địa phương, các đơn vị tái chế tổ chức việc thu gom, xử lý, tái chế chất thải nói chung và pin, ắc quy nói riêng.

 

Cử tri một số địa phương cho rằng, hiện nay, pin nói riêng, rác thải điện tử nói chung tại Việt Nam vẫn chủ yếu được thu gom bởi các cơ sở thu gom phế liệu, hoặc cửa hàng sửa chữa, mua bán đồ điện tử mà chưa có điểm tập kết, thu gom pin đã qua sử dụng, đảm bảo tốt các điều kiện về bảo vệ môi trường. Trong khi đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm tái chế và xử lý sản phẩm của mình theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc, hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ xử lý chất thải.

Thực tế, các nhà sản xuất, nhập khẩu vẫn chưa thực hiện quy định trên, dẫn đến việc thu gom xử lý pin đã qua sử dụng nhằm giảm tác hại tới môi trường chưa thật sự hiệu quả. Do đó, cử tri kiến nghị cần có giải pháp hoàn thiện chính sách, tích cực triển khai hiệu quả việc thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng từ cộng đồng cũng như công tác kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, theo đó các nhà sản xuất, nhập khẩu pin sử dụng một lần đã đóng góp tài chính (1% doanh thu) vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, trong đó có pin.

Bộ TN&MT sẽ sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, tích cực triển khai hiệu quả việc thu gom và xử lý chất thải rắn nói chung và pin, ắc quy nói riêng.

Đối với pin sạc, ắc quy thì nhà sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm thu gom, tái chế theo tỷ lệ tái chế bắt buộc (ắc quy chì 12%; Ắc quy khác và pin sạc 08% ) và quy cách tái chế bắt buộc hoặc đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động tái chế pin, ắc quy.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải. Khi Thông tư được ban hành và có hiệu lực thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ các địa phương, các đơn vị tái chế tổ chức việc thu gom, xử lý, tái chế chất thải nói chung và pin, ắc quy nói riêng.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP trong đó sẽ sửa đổi, hoàn thiện chính sách, tích cực triển khai hiệu quả việc thu gom và xử lý chất thải rắn nói chung và pin, ắc quy nói riêng đã qua sử dụng từ cộng đồng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục