Đẩy nhanh việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng

Để hỗ trợ đẩy nhanh cho việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng, thời gian vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường và địa phương ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh công tác đo đạc, rà soát đất đai để có tài liệu, số liệu xác định cụ thể 3 loại rừng đúng thực địa, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ không gắn với thực địa gây khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng.

Cử tri tỉnh Quảng Bình, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình nghiên cứu bóc tách phần diện tích chồng nhau giữa đất của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và khu vực đất màu của người dân ở tại cửa động Phong Nha, thuộc thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phân định rõ ranh giới đất nông nghiệp của 11 hộ dân có diện tích đất chồng lấn với diện tích Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tại khu vực Khe Môn để tạo điều kiện cho người dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời ý kiến của cử tri, Bộ TN&MT cho rằng, vấn đề này liên quan đến công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng (gồm: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm bố trí, cân đối quỹ đất lâm nghiệp theo các loại rừng một cách hợp lý, kết hợp hài hòa giữa sản xuất lâm nghiệp và nông nghiệp; trong đó rà soát, điều chỉnh đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất để đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng rừng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp. Trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng, đối với quỹ đất có thể đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng thì xem xét giao cho người dân thiếu đất trên địa bàn sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

Để hỗ trợ đẩy nhanh cho việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng, thời gian vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường và địa phương ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh công tác đo đạc, rà soát đất đai để có tài liệu, số liệu xác định cụ thể 3 loại rừng đúng thực địa, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ không gắn với thực địa gây khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh (Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020), trong đó giao UBND tỉnh đẩy nhanh việc rà soát đất đai của các Ban quản lý rừng.

Thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và và các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội; Công văn số 4854/BTNMT-TCQLĐ ngày 10/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; nhằm sớm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 4469/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó bao gồm việc rà soát, xác định ranh giới; cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bộ TN&MT cho rằng, hiện nay, thẩm quyền rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng và giao đất hầu hết đã phân cấp cho địa phương, vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành liên quan, các huyện, xã, Ban quản lý rừng (chủ rừng) đẩy nhanh rà soát đất đai theo mục tiêu Quyết định số 32/QĐ-TTg đã đề ra, trong đó bao gồm việc rà soát quy hoạch 03 loại rừng, làm cơ sở cho việc xác định các khu vực, vị trí được phép đưa ra khỏi quy hoạch để có quỹ đất bố trí cho người dân theo quy định.

Theo: http://www.monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục