,

Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống

Để đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật vào thực tiễn cuộc sống, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các địa phương.

 

Bộ TN&MT cho biết, thời gian qua, Bộ đã xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền tổng quan về các điểm mới của Luật BVMT gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới về về bảo vệ môi trường tới các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ TN&MT và Lãnh đạo Tổng cục Môi trường đã trực tiếp chủ trì, tham dự nhiều Hội nghị, Hội thảo tập huấn các quy định, chính sách mới về BVMT theo vùng và tại các địa phương trên cả nước, trong đó có nhiều hội thảo được phổ biến đến cán bộ cấp phường, xã. Nội dung tập huấn đã tập trung vào việc triển khai các thủ tục hành chính theo quy định của Luật như: Đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; triển khai các quy định về đăng ký môi trường, quản lý chất thải, quan trắc chất thải,...

Ngoài ra, Bộ TN&MT và Tổng cục Môi trường cũng đã ký nhiều văn bản trả lời các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định, chính sách mới theo quy định của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Tại một số địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT cũng được lãnh đạo UBND cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Sở TN&MT đã tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức các hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định của Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn đến các ngành, các cấp huyện, xã và các doanh nghiệp.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục