Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn, môi trường, sinh thái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa: Bảo vệ vững chắc chủ quyền và hỗ trợ phát triển kinh tế biển

Hợp tác quốc tế  về  điều tra, khảo sát khoa học trên thềm lục địa và khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thực hiện từ 2011-2020, là một trong những nội dung quan trọng của Đề án Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020, với nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biển đối với các ngành, lĩnh vực: dầu khí, kinh tế hàng hải, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển, thăm dò tài nguyên và phát triển khoa học công nghệ biển...   

Điều tra nghiên cứu khoa học công nghệ biển nhằm tiếp cận và sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới, tăng cường năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ khoa học Việt Nam trong lĩnh vực điều tra khảo sát biển. Các chương trình, dự án trong nước về điều tra cơ bản biển Việt Nam lâu nay chủ yếu được tiến hành ở vùng biển ven bờ, còn vùng biển sâu xa bờ và vùng thềm lục địa còn chưa được nghiên cứu điều tra đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Xây dựng và thực hiện đề án "Hợp tác quốc tế về điều tra, khảo sát khoa học trên thềm lục địa và hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam" là một cơ hội để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực khoa học biển giữa các quốc gia trong khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế biển. Thông qua các hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ ở những vùng biển còn tranh chấp để tạo ra cơ sở khoa học cần thiết cho việc đấu tranh khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển, đặc biệt là đối với vùng thềm lục địa và hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhìn rộng ra đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển, trong đó có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhằm xác lập căn cứ khoa học cho việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách quản lý tài nguyên, môi trường theo hướng phát triển bền vững.

Theo Trung tâm Hải văn - đơn vị được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giao nhiệm vụ lập Đề án "Hợp tác quốc tế  về  điều tra, khảo sát khoa học trên thềm lục địa và khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam", vùng quần đảo Trường Sa là vùng biển rất nhạy cảm. Vùng này sẽ có sự hợp tác đa phương với các nước trong khu vực biển Đông, cộng thêm những nước có thế mạnh cả về khoa học lẫn quan hệ quốc tế như Nga, Nhật, Mỹ… Vùng quần đảo Hoàng Sa là vùng đặc biệt nhạy cảm. Tại đây có thể tiến hành sự hợp tác dưới hình thức thu thập thông tin tư liệu có thể có được ở trong nước và nước ngoài và áp dụng phương pháp viễn thám. Vùng này khó có thể tiến hành điều tra, khảo sát hiện trường được.

Để có được bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn, môi trường, sinh thái thông qua xây dựng và thực hiện chương trình (dự án) hợp tác điều tra, khảo sát về điều kiện tự nhiên, môi trường, sinh thái các vùng biển như Vịnh Thái Lan, vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc bộ, vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là mục tiêu ngắn hạn của Đề án này. Đồng thời bộ cơ sở dữ liệu còn giúp các nhà khoa học có cơ hội phát hiện những lĩnh vực, xu hướng và nhu cầu nghiên cứu mới, sử dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị hiện đại.

Trên cơ sở có được bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài nguyên, môi trường thông qua hợp tác trao đổi thông tin, tư liệu, số liệu của vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có thể phân tích, tổng hợp nhằm nắm bắt và đánh giá được sơ bộ về hiện trạng tài nguyên, môi trường của các vùng biển này.

Tìm kiếm đánh giá triển vọng khoáng sản ở đáy biển  và khoan thăm dò ở những vị trí có triển vọng nhất đối với những khoáng sản có giá trị kinh tế cao như dầu khí, băng cháy, nước ngầm... ở vùng thềm lục địa cũng là mục tiêu quan trọng của Đề án.

* Ảnh: Với điều kiện nắng gió khắc nghiệt rau xanh được quý như vàng và tận dụng trồng ở mọi nơi có thể được

Tin cùng chuyên mục