,

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường – Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ban hành kèm theo 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

QCVN 31:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu qui định về các loại phế liệu sắt, thép được nhập khẩu, các loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập khẩu, thành phần và số lượng các loại tạp chất có thể còn bị bám dính và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với các loại phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ nước ngoài.  Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

QCVN 32:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu qui định các phế liệu nhựa được nhập khẩu, các loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu, thành phần và số lượng các loại tạp chất có thể còn bị bám dính và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với các loại phế liệu nhựa nhập khẩu từ nước ngoài. Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu nhựa nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

QCVN 33:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu qui định các phế liệu giấy được nhập khẩu, các loại phế liệu giấy không được phép nhập khẩu, thành phần và số lượng các loại tạp chất có thể còn bị bám dính và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với các loại phế liệu giấy nhập khẩu từ nước ngoài. Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực  thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2011.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 31:2010/BTNMT tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 32:2010/BTNMT tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 33:2010/BTNMT tại đây.

Tải Thông tư số 43/2010/TT- BTNMT tại đây.

Tin cùng chuyên mục