,

11/3, công bố kết quả đánh giá website/portal của cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) dự kiến ngày mai (11/3) sẽ công bố kết quả đánh giá mức độ hiệu quả Trang thông tin điện tử (website) hay Cổng Thông tin điện tử (portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương năm 2010.

Đây là lần đánh giá thứ 4, kể từ sau lần thứ nhất vào tháng 7/2008 và lần 2 vào tháng 1/2009, lần 3 vào tháng 1/2010.