Hưởng ứng cuộc thi “ Sáng kiến vì cộng đồng”

Năm 2017, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Chương trình “Sáng kiến vì Cộng đồng” và phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II, với mong muốn tiếp tục đưa những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội, đồng thời là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Để hưởng ứng Cuộc thi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai, thông báo các tập thể, cá nhân tham gia sáng tạo, xây dựng dự án gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Tẩy độc dioxin bằng công nghệ vi sinh

Từ cuối năm 2016 đến nay, các nhà khoa học Hàn Quốc và Việt Nam đã phối hợp tiến hành thử nghiệm xử lý Dioxin tồn lưu trong môi trường đất tại sân ...