Thu gom rác - Những mô hình cần nhân rộng

Với mục tiêu tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trên biển, tại nhiều địa phương xuất hiện những sáng ...