,

Chắp cánh cho những ý tưởng sáng tạo

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học nhằm khơi dậy phong trào nghiên cứu, ...