Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 (đợt 1)

Thực hiện Quyết định số 2299/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện năm 2018 và năm 2019 (đợt 1). Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ chủ trì thực hiện nhiệm 26 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc kế hoạch năm 2018.

Phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Các tổ chức và các nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng  9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Các biểu mẫu và hồ sơ đề tài tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trước 16 giờ 00’ ngày 06 tháng 11 năm 2017.

5. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến: Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.  

 

Tải các Quyết định kèm theo tại đây

Monre

Tin cùng chuyên mục